Phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu
Gửi ngày 6 tháng 12 năm 2013 lúc 9:00 am

(Bộ môn Thủy lực - Thủy văn) - .

Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm về phân bố lưu tốc xung quanh trụ cầu. Lưu tốc sát trụ đạt giá trị nhỏ nhất tại các mặt cắt và tăng dần đến giá trị lưu tốc trung bình ở các mặt cắt cách xa trụ. Dòng chảy trước trụ ít chịu ảnh hưởng của trụ so với phần dòng chảy ở nửa sau trụ.

Chi tiết bài báo xin liên hệ:

1. Phòng Khoa học Công nghệ, Trường ĐH Giao thông Vận tải hoặc

2. Nguyễn Đăng Phóng, bộ môn Thủy lưc Thủy văn, Trường ĐH Giao thông Vận tải (email: ndphong@utc.edu.vn)

Trân trọng thông báo./.

 


[In trang]    [Đóng]