Tin mới nhận - Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017 - Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 - Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017


THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi Olympic Thủy lực cấp trường năm 2013

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi Olympic Thủy lực cấp trường năm 2013


 

CHƯƠNG TRÌNH THI OLYMPIC CƠ HỌC

MÔN THỦY LỰC

­

I.       MỞ ĐẦU

1.1.    Các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng.

1.2.    Hệ nhiều pha.

1.3.    Chất lỏng phi Newton.

1.4.    Chất lỏng không nhớt.

1.5.    Trạng thái ứng suất của chất lỏng.

II.      THỦY TĨNH HỌC

2.1.    Áp suất và các tính chất cơ bản của nó.

2.2.    Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng (phương trình Euler).

2.3.    Sự cân bằng của chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực.

2.4.    Áp lực của chất lỏng lên mặt phẳng.

2.5.    Áp lực của chất lỏng lên mặt cong. Định luật Archimede.

III.    CỞ SỞ THỦY ĐỘNG VÀ THỦY ĐỘNG LỰC CỦA CHẤT LỎNG

3.1.    Động học chất lỏng.

3.2.    Phương trình liên tục.

3.3.    Chuyển động có gia tốc của chất lỏng.

3.4.    Chuyển động và biến hình của một phần tử chất lỏng.

3.5.    Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng không nhớt (phương trình Euler)
Phương trình Gromeko - Lamb.

3.6.    Tích phân phương trình Euler. Cách tích phân Lagrange và Bernoulli.

3.7.    Tích phân Bernoulli trong điều kiện trọng trường. Phương trình Bernoulli.

3.8.    Phương trình vi phân của chất lỏng nhớt (Phương trình Navier - Stock).

3.9.    Phương trình Bernoulli của chất lỏng nhớt dòng nguyên tố.

3.10.  Phương trình Bernoulli của chất lỏng nhớt toàn dòng.

3.11.  Phương trình động lượng.

IV.    CHUYỂN ĐỘNG THẾ VÀ CHUYỂN ĐỘNG XOÁY

4.1.    Các tính chất cơ bản của chuyển động thế. Phương trình Laplace, điều kiện Cauchy -Riemann.

4.2.    Lưu số - Lực nâng. Nguyên lý Zhukovsky.

4.3.    Nguồn và tụ.

4.4.    Thế phức.

4.5.    Chuyển động xoáy. Các nguyên lý cơ bản.

V.      SỨC CẢN THỦY LỰC

5.1.    Các khái niệm tổng quát về sức cản thủy lực.

5.2.    Chuyển động tầng của chất lỏng trong ống.

5.3.    Chuyển động rối của chất lỏng trong ống.

5.4.    Sức cản cục bộ.

VI.    TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG

6.1.    Khái niệm tổng quát. Ống đơn giản.

6.2.    Tính toán đường ống dài khu bình phương sức cản.

6.3.    Tính toán đường ống dài không thuộc khu bình phương sức cản.

6.4.    Tính toán đường ống phức tạp.

6.5.    Các đặc điểm tính đường ống ngắn.

6.6.    Ảnh hưởng của thời gian khai thác đường ống đến sức cản thủy lực của nó.

6.7.    Khái niệm về dòng chảy hai pha trường đường ống.

VII.   DÒNG CHẢY ỔN ĐỊNH QUA LỖ VÀ VÒI CỦA CHẤT LỎNG

7.1.    Dòng chảy qua lỗ.

7.2.    Dòng chảy qua vòi của chất lỏng.

7.3.    Các trường hợp đặc biệt của dòng chảy qua lỗ.

  Bản in

Quay về Nghiên cứu khoa học

Các bài mới:

Các tin chính

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Thay đổi KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ PHỤ, đợt học 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N01, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 26/6/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC HỌC KỲ PHỤ N02 (THẦY BÌNH)
Cập nhật 28/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC - THỦY VĂN N03 ( CÔ THỦY DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC-THỦY VĂN COT07.3 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN: LỚP HỌC PHẦN THỦY LỰC N07_K56 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

THÔNG BÁO: ĐIỂM THÀNH PHẦN_LỚP KỲ PHỤ_MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH_ K54-55 (CÔ NỘI DẠY)
Cập nhật 27/4/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1