Tin mới nhận - Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH) - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC - ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1 - THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018


Đề cương học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

Đề cương học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH


 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THỦY VĂN CÔNG TRÌNH

(ENGINEERING HYDROLOGY )

Mã số: COT 02.2

1.   Số tín chỉ học phần: 2

2.    Phân bổ số giờ học của học phần:

-        Lý thuyết :  21

-        Thí nghiệm: 0

-        Thảo luận:   27

3. Chương trình đào tạo chuyên ngành: Cầu hầm, Đường bộ, Đường sắt, Cầu đường bộ, Đường sắt cầu, Tự động hoá thiết kế cầu đường, Công trình GTCC, Công trình GTTP, Địa Kỹ thuật Công trình, Đường hầm và Metro, Dự án & QLDA, Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô sân bay, Cầu đường bộ KVO, Công trình thuỷ, Vật liệu và Công nghệ XDGT, Cơ sở Hạ tầngGTVT, Kết cấu Xây dựng

4.      Phương pháp đánh giá học phần:

4.1  Điểm đánh giá quá trình học tập.

o       Chuyên cần: 10%

o       Kiểm tra giữa kỳ: 10%

4.2  Điểm kết thúc học phần: 80%.

5.      Điều kiện học học phần:

5.1 Những học phần tiên quyết :Thuỷ lực.  Mã số: COT503.4

5.2 Những học phần học trước: Trắc địa, SBVL, VLXD, Địa chất Công trình. Mã số:

5.3 Những học phần song hành Cơ học đất, Nền móng. Mã số:

6. Nhiệm vụ của sinh viên: Lên lớp đủ các giờ tín chỉ bao gồm: Lý thuyết, thảo luận và tự học, tự nghiên cứu theo đề cương chi tiết.

7. Nội dung tóm tắt học phần: Môn học Thuỷ văn công trình cung cấp cho người học phương pháp cơ bản về thu thập, đo đạc và phân tích tính toán các yếu tố lượng mưa, khí tượng thuỷ văn, lưu lượng và mực nước tính toán để thiết kế khẩu độ thoát nước công trình cầu, cống, cao độ nền đường và các công trình giao thông khác.

Engineering hydrology subject supplies learners with basic methods of surveying, collecting, analyzing and calculating rainfall features, hydro-meteorology, discharge and water level which are used to design waterway of bridges, culverts and level of road-bed and other transport constructions

8. Tên giảng viên giảng dạy : PGS-TS Trần Đình Nghiên; ThS Nguyễn Đăng Phóng; TS Tống Anh Tuấn ThS Doãn Thị Nội; ThS Đặng Thu Thuỷ; ThS Lê Thị Việt Hà; ThS Trần Thu Phương; ThS Nguyễn Thanh Nga; ThS Lưu Quang Hiếu; TS Mai Quang Huy; KS Nguyễn Ngọc Huy

9. Tài liệu giảng dạy, học tập và tham khảo :

1. Trần Đình Nghiên, Nguyễn Đình Vĩnh, Phạm văn Vĩnh. Thuỷ văn đại cương. Trường ĐH Giao thông vận tải  2003.

2. Trần Đình Nghiên, Nguyễn Đình Vĩnh, Phạm văn Vĩnh. Thuỷ văn công trình tập 1. NXB Giao thông vận tải  2003.

3.Trần Đình Nghiên. Thủy văn cầu đường. Trường Đại học Giao thông vận tải-1993.

4. Trần Đình Nghiên. Xói lở công trình cầu. NXB Xây dựng-2008

5.Trần Đình Nghiên. Thiết kế thuỷ lực cho dự án Cầu đường. NXB GTVT-2003

6. Bộ Giao thông vận tải. Sổ tay tính toán thuỷ văn thuỷ lực  cầu đường - 2006

7. Nguyễn Xuân Trục. Thiết kế đường ô tô - tập III. NXB Giáo dục- 1998

Thứ tự chương mục

NỘI DUNG

 
 

Chương 1

THU THẬP SỐ LIỆU VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

1.1

Đối tượng nghiên cứu, nội dung môn học, đặc điểm, phương pháp nghiên cứu.

 

1.2

Các yếu tố khí tượng thuỷ văn - Lưu vực và dòng sông

 

1.3

Mực nước, lưu tốc, lưu lượng

 

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP THÔNG KÊ XÁC SUẤT TRONG THỦY VĂN

 

2.1

Tần suất và xác suất.

 

2.2

Đường tần suất kinh nghiệm và các tham số thống kê.

 

2.3

Mô hình  phân phối xác suất thường dùng trong thuỷ văn.

 

Chương 3 TÍNH LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ Qmax p% TỪ MƯA RÀO  

3.1

Các giả thiết và mô hình toán  dòng chảy.

 

3.2

Các công thức xác định lưu lượng lũ thiết kế

 

Chương 4

  KHẨU ĐỘ CẦU VÀ XÓI DƯỚI CẦU

 

4.1

Chọn vị trí công trình, các hạng mục công trình, nhiệm vụ thiết kế và quy định về tần suất lũ thiết kế trên đường bộ, đường sắt.

 

4.2

Tài liệu thủy văn.

 

4.3

Hình thái đoạn sông.

 

4.4

Khẩu độ cầu và dự đoán xói chung dưới cầu.

 

4.5

Dự đoán xói cục bộ trụ cầu.

 

Chương 5

XÁC ĐỊNH KHẨU ĐỘ CẦU NHỎ VÀ CỐNG

 

5.1

Khái niệm công trình vượt qua sông suối nhỏ.

 

5.2 Thiết kế thủy lực cầu nhỏ, cống thoát nước  

  Bản in

Quay về Đào tạo

Các bài mới:

Các tin chính

Thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017 - 2018, lớp CAO HỌC K24-2, chuyên sâu THỦY LỰC THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Cập nhật 5/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP NO8 (CÔ NỘI PHỤ TRÁCH)
Cập nhật 4/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 GTCC
Cập nhật 1/12/2017

ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH LỚP K56 CĐB1
Cập nhật 1/12/2017

THÔNG BÁO ĐIỂM THÀNH PHẦN MÔN THỦY LỰC- THỦY VĂN - LƠP HỌC KỲ PHỤ- KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018
Cập nhật 10/11/2017

Lịch học lớp học phần môn Thủy văn công trình, hệ chính quy, khóa 54, học kỳ phụ, đợt 4, kỳ 1, năm học 2017-2018.
Cập nhật 28/10/2017

Học lại Động lực học sông và ven biển
Cập nhật 23/10/2017

Bảng tra THỦY VĂN CÔNG TRÌNH 2017
Cập nhật 30/8/2017

Kế hoạch THI LẠI, các hệ Liên thông, Bằng 2 và VLVH, đợt thi từ 14/8/2017 đến 19/8/2017
Cập nhật 11/8/2017

Điểm quá trình học phần THỦY VĂN CÔNG TRÌNH, lớp N02, khóa 54, 55, học kỳ phụ, đợt 5, học kỳ 2, năm học 2016 - 2017
Cập nhật 29/6/2017

Gửi trao đổi

eCMS - "Engineering Content Management System" Version 3.1